കഥയും നിര്‍മ്മാണവും ഒമര്‍ ലുലു, സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പേരിടാമെന്ന് സംവിധായിക 
Entertainment

കഥയും നിര്‍മ്മാണവും ഒമര്‍ ലുലു, സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പേരിടാമെന്ന് സംവിധായിക 

കഥയും നിര്‍മ്മാണവും ഒമര്‍ ലുലു, സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പേരിടാമെന്ന് സംവിധായിക