നവോത്ഥാന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ ഇടതുപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടു: സണ്ണി എം കപിക്കാട് 
Election 2019

നവോത്ഥാന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ ഇടതുപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടു: സണ്ണി എം കപിക്കാട് 

 നവോത്ഥാന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ ഇടതുപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടു: സണ്ണി എം കപിക്കാട്