കോവിഡ്- 19 കാലത്ത് ദന്താശുപത്രികളിലേയ്ക്ക് എത്തുന്ന രോഗികൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Doctor's take

കോവിഡ്- 19: ദന്താശുപത്രികളിലേയ്ക്ക് എത്തുന്ന രോഗികൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ