‘കൊച്ചി സമ്പന്നമാണ്, സുന്ദരമാണ്. അതിനകത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ പുഴുക്കള്‍ ഉള്ളത് അറിയില്ല’  
CUE SPECIAL

‘മെട്രോ നഗരത്തില്‍ പുഴുക്കളേപ്പോലെ ഞങ്ങള്‍ ചിലരുണ്ട്’