‘നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ബോർഡിന്റെ പ്രവൃത്തി’
Cricket

‘ഇതിഹാസ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനം നൽകിയില്ല’; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹർഭജൻ സിംഗ്

‘ഇതിഹാസ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനം നൽകിയില്ല’; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹർഭജൻ സിംഗ്