മുഖ്യ പരിശീലകനായ മാർക്ക് ബൗച്ചറും ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെ തിരികെ വിളിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 
Cricket

എ ബി ഡി തിരിച്ചുവരുമോ? ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് ഡു പ്ലെസിസ് 

എ ബി ഡി തിരിച്ചുവരുമോ? ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്  ചർച്ച നടത്തിയെന്ന്  ഡു പ്ലെസിസ്