സംസ്ഥാനത്ത് 79 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 60 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 79 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 60 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

സംസ്ഥാനത്ത് 79 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 60 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി