'കൊറോണ വൈറസ് വുഹാനില്‍ നേരത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കാം', സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുമായി ഗവേഷകര്‍
Coronavirus

'കൊറോണ വൈറസ് വുഹാനില്‍ നേരത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കാം', സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുമായി ഗവേഷകര്‍

'കൊറോണ വൈറസ് വുഹാനില്‍ നേരത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കാം', സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുമായി ഗവേഷകര്‍