'ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളെയും കൊവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കാം', ഐസിഎംആര്‍ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട്
Coronavirus

'ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളെയും കൊവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കാം', ഐസിഎംആര്‍ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട്

'ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളെയും കൊവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കാം', ഐസിഎംആര്‍ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട്