സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്ക് സ്റ്റേ, സ്വകാര്യബസുകള്‍ക്ക് കൂടിയ നിരക്ക് ഈടാക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Coronavirus

സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്ക് സ്റ്റേ, സ്വകാര്യബസുകള്‍ക്ക് കൂടിയ നിരക്ക് ഈടാക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്ക് സ്റ്റേ, സ്വകാര്യബസുകള്‍ക്ക് കൂടിയ നിരക്ക് ഈടാക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി