കൊവിഡ് 19: സംസ്ഥാനത്ത് 91 പുതിയ കേസുകള്‍, 34 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
Coronavirus

കൊവിഡ് 19: സംസ്ഥാനത്ത് 91 പുതിയ കേസുകള്‍, 34 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

കൊവിഡ് 19: സംസ്ഥാനത്ത് 91 പുതിയ കേസുകള്‍, 34 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി