ക്വാറന്റൈനിലുള്ള മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് അത്താഴവും ഇഫ്താറും ഒരുക്കി ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
Coronavirus

ക്വാറന്റൈനിലുള്ള മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് അത്താഴവും ഇഫ്താറും ഒരുക്കി ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി

ക്വാറന്റൈനിലുള്ള മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് അത്താഴവും ഇഫ്താറും ഒരുക്കി ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി