ഡല്‍ഹിയില്‍ അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മേല്‍ അണുനാശിനി പ്രയോഗം; വിവാദമായതോടെ അബദ്ധമെന്ന് അധികൃതര്‍
Coronavirus

ഡല്‍ഹിയില്‍ അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മേല്‍ അണുനാശിനി പ്രയോഗം; അബദ്ധമെന്ന് അധികൃതര്‍

ഡല്‍ഹിയില്‍ അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മേല്‍ അണുനാശിനി പ്രയോഗം;  അബദ്ധമെന്ന് അധികൃതര്‍