സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 62 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; പാലക്കാട് 19 പേര്‍
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 62 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; പാലക്കാട് 19 പേര്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 62 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; പാലക്കാട് 19 പേര്‍