സംസ്ഥാനത്ത് 42 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്‍ധന ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 42 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് 42 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി