എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി; സാമൂഹിക അകലവും മാസ്‌കും നിര്‍ബന്ധം
Coronavirus

എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി; സാമൂഹിക അകലവും മാസ്‌കും നിര്‍ബന്ധം

എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി; സാമൂഹിക അകലവും മാസ്‌കും നിര്‍ബന്ധം