‘ഞാന്‍ ഫ്രീയായിട്ട് നില്‍ക്കുകയല്ലേ, എന്നെ നാടിന് അറിയില്ലേ’; പിആര്‍ ഏജന്‍സി ആരോപണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ മറുപടി 
Coronavirus

‘ഞാന്‍ ഫ്രീയായിട്ട് നില്‍ക്കുകയല്ലേ, എന്നെ നാടിന് അറിയില്ലേ’; പിആര്‍ ഏജന്‍സി ആരോപണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ മറുപടി 

‘ഞാന്‍ ഫ്രീയായിട്ട് നില്‍ക്കുകയല്ലേ, എന്നെ നാടിന് അറിയില്ലേ’; പിആര്‍ ഏജന്‍സി ആരോപണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ മറുപടി