കേരളം ഉള്‍പ്പടെ നാലുസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല; യാത്രാവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി കര്‍ണാടക
Coronavirus

കേരളം ഉള്‍പ്പടെ നാലുസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല; യാത്രാവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി കര്‍ണാടക

കേരളം ഉള്‍പ്പടെ നാലുസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല; യാത്രാവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി കര്‍ണാടക