24 മണിക്കൂറില്‍ 5242 പുതിയ കേസുകള്‍, മരണം 157; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 96,000 കടന്നു
Coronavirus

24 മണിക്കൂറില്‍ 5242 പുതിയ കേസുകള്‍, മരണം 157; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 96,000 കടന്നു

24 മണിക്കൂറില്‍ 5242 പുതിയ കേസുകള്‍, മരണം 157; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 96,000 കടന്നു