കൊവിഡില്‍ അന്വേഷണം വേണം, ഉറവിടം കണ്ടെത്തണം; ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയടക്കം 62 രാജ്യങ്ങള്‍
Coronavirus

കൊവിഡില്‍ അന്വേഷണം വേണം, ഉറവിടം കണ്ടെത്തണം; ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയടക്കം 62 രാജ്യങ്ങള്‍

കൊവിഡില്‍ അന്വേഷണം വേണം, ഉറവിടം കണ്ടെത്തണം; ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയടക്കം 62 രാജ്യങ്ങള്‍