സംസ്ഥാനത്ത് 29 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; 6 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 29 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; 6 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് 29 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; 6 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍