'പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ അണുനാശിനി തളിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കില്ല'; ലോകാരോഗ്യസംഘടന
Coronavirus

'പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ അണുനാശിനി തളിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കില്ല'; ലോകാരോഗ്യസംഘടന

'പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ അണുനാശിനി തളിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കില്ല'; ലോകാരോഗ്യസംഘടന