സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാപരിധി ജിഡിപിയുടെ 5% ആയി ഉയര്‍ത്തി
Coronavirus

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാപരിധി ജിഡിപിയുടെ 5% ആയി ഉയര്‍ത്തി

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാപരിധി ജിഡിപിയുടെ 5% ആയി ഉയര്‍ത്തി