സംസ്ഥാനത്ത് 14 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 ; ഇന്ന് ആര്‍ക്കും രോഗമുക്തിയില്ല  
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 14 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 ; ഇന്ന് ആര്‍ക്കും രോഗമുക്തിയില്ല 

 സംസ്ഥാനത്ത് 14 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 ; ഇന്ന് ആര്‍ക്കും രോഗമുക്തിയില്ല