സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നാലാം ഘട്ടം: എട്ട് മേഖലകളില്‍ പരിഷ്‌കാരം, ഉല്‍പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം
Coronavirus

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നാലാം ഘട്ടം: എട്ട് മേഖലകളില്‍ പരിഷ്‌കാരം, ഉല്‍പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നാലാം ഘട്ടം: എട്ട് മേഖലകളില്‍ പരിഷ്‌കാരം, ഉല്‍പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം