'അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തടയാനാകില്ല', വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
Coronavirus

'അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തടയാനാകില്ല', വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

'അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തടയാനാകില്ല', വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി