24 മണിക്കൂറില്‍ 3967 പുതിയ രോഗികള്‍; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 80,000 കടന്നു
Coronavirus

24 മണിക്കൂറില്‍ 3967 പുതിയ രോഗികള്‍; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 80,000 കടന്നു

24 മണിക്കൂറില്‍ 3967 പുതിയ രോഗികള്‍; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 80,000 കടന്നു