സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 16 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; കരുതല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 16 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; കരുതല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 16 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; കരുതല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി