'കേരളത്തിലെ റോക്ക് സ്റ്റാര്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി'; കെകെ ശൈലജയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി ദ ഗാര്‍ഡിയന്‍
Coronavirus

'കേരളത്തിലെ റോക്ക് സ്റ്റാര്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി'; കെകെ ശൈലജയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി ദ ഗാര്‍ഡിയന്‍

'കേരളത്തിലെ റോക്ക് സ്റ്റാര്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി'; കെകെ ശൈലജയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി ദ ഗാര്‍ഡിയന്‍