ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പദ്ധതി, അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കും സഹായം
Coronavirus

ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പദ്ധതി, അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കും സഹായം

ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പദ്ധതി, അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കും സഹായം