26 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്, കാസര്‍ഗോഡ് 10 പേര്‍ക്ക്, 14 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍
Coronavirus

26 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്, കാസര്‍ഗോഡ് 10 പേര്‍ക്ക്, 14 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍

26 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്, കാസര്‍ഗോഡ് 10 പേര്‍ക്ക്, 14 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍