'301 മദ്യശാലകളും തുറക്കും, പ്രവര്‍ത്തന സമയവും രീതിയും മാറും'; അന്തിമ തീരുമാനം ഉടനെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍
Coronavirus

'301 മദ്യശാലകളും തുറക്കും, പ്രവര്‍ത്തന സമയവും രീതിയും മാറും'; അന്തിമ തീരുമാനം ഉടനെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍

'301 മദ്യശാലകളും തുറക്കും, പ്രവര്‍ത്തന സമയവും രീതിയും മാറും'; അന്തിമ തീരുമാനം ഉടനെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍