സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 ; രണ്ട് പൊലീസുകാര്‍ക്ക് രോഗബാധ 
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 ; രണ്ട് പൊലീസുകാര്‍ക്ക് രോഗബാധ 

 സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 ; രണ്ട് പൊലീസുകാര്‍ക്ക് രോഗബാധ