തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയെത്തിയ പ്രവാസികളില്‍ 6 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് ലക്ഷണം; ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി
Coronavirus

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയെത്തിയ പ്രവാസികളില്‍ 6 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് ലക്ഷണം; ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയെത്തിയ പ്രവാസികളില്‍ 6 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് ലക്ഷണം; ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി