‘ഞാനിപ്പോള്‍ കളിക്കാത്തത് അതാണ്, എനിക്കിപ്പോ അതിന് നേരോല്ല’; യുഡിഎഫ് എംപിമാരുടെ ആരോപണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി 
Coronavirus

‘ഞാനിപ്പോള്‍ കളിക്കാത്തത് അതാണ്, എനിക്കിപ്പോ അതിന് നേരോല്ല’; യുഡിഎഫ് എംപിമാരുടെ ആരോപണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി 

‘ഞാനിപ്പോള്‍ കളിക്കാത്തത് അതാണ്, എനിക്കിപ്പോ അതിന് നേരോല്ല’; യുഡിഎഫ് എംപിമാരുടെ ആരോപണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി