'പണമില്ലെങ്കിലും വിശന്നിരിക്കാന്‍ പാടില്ല'; ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രതിസന്ധിയിലും ദുരിതത്തിലായവര്‍ക്ക് അന്നമൂട്ടി 'ഇഡലിഅമ്മ'
Coronavirus

'പണമില്ലെങ്കിലും വിശന്നിരിക്കാന്‍ പാടില്ല'; ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രതിസന്ധിയിലും ദുരിതത്തിലായവര്‍ക്ക് അന്നമൂട്ടി 'ഇഡലിഅമ്മ'

'പണമില്ലെങ്കിലും വിശന്നിരിക്കാന്‍ പാടില്ല'; ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രതിസന്ധിയിലും ദുരിതത്തിലായവര്‍ക്ക് അന്നമൂട്ടി 'ഇഡലിഅമ്മ'