ഹോട്ട്സ്പോട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പറയുന്ന നിഷ്‌കളങ്കരോട്, മുഹമ്മദ് അഷീല്‍ പറയുന്നു
Coronavirus

ഹോട്ട്സ്പോട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പറയുന്ന നിഷ്‌കളങ്കരോട്, മുഹമ്മദ് അഷീല്‍ പറയുന്നു

ഹോട്ട്സ്പോട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പറയുന്ന നിഷ്‌കളങ്കരോട്, മുഹമ്മദ് അഷീല്‍ പറയുന്നു