തുടരണം അതിജാഗ്രത, ഏഴ് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്, ആര്‍ക്കും രോഗമുക്തിയില്ല
Coronavirus

തുടരണം അതിജാഗ്രത, ഏഴ് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്, ആര്‍ക്കും രോഗമുക്തിയില്ല

തുടരണം അതിജാഗ്രത, ഏഴ് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്, ആര്‍ക്കും രോഗമുക്തിയില്ല