24 മണിക്കൂറിനിടെ 4,213 പുതിയ കേസുകള്‍; രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 67,152 ആയി
Coronavirus

24 മണിക്കൂറിനിടെ 4,213 പുതിയ കേസുകള്‍; രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 67,152 ആയി

24 മണിക്കൂറിനിടെ 4,213 പുതിയ കേസുകള്‍; രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 67,152 ആയി