'നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിന് പണം തന്നത് സോണിയാ ഗാന്ധി', അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ
Coronavirus

'നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിന് പണം തന്നത് സോണിയാ ഗാന്ധി', അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ

'നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിന് പണം തന്നത് സോണിയാ ഗാന്ധി', അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ