സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍ റോബോട്ട് നായ, ഓടി 'അകന്ന്' പാര്‍ക്കിലെത്തിയവര്‍
Coronavirus

സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍ റോബോട്ട് നായ, ഓടി 'അകന്ന്' പാര്‍ക്കിലെത്തിയവര്‍

സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍ റോബോട്ട് നായ, ഓടി 'അകന്ന്' പാര്‍ക്കിലെത്തിയവര്‍