മധ്യപ്രദേശില്‍ ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ് 5 അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു; 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്
Coronavirus

മധ്യപ്രദേശില്‍ ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ് 5 അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു; 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

മധ്യപ്രദേശില്‍ ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ് 5 അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു; 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്