സംസ്ഥാനത്ത് 2 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; രണ്ട് പേരും വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 2 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; രണ്ട് പേരും വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍

സംസ്ഥാനത്ത് 2 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; രണ്ട് പേരും വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍