ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്ല; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
Coronavirus

ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്ല; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്ല; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി