'കൊവിഡ് ഭേദമാക്കാന്‍ ഗംഗാജലം', പഠനം വേണമെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍, ആവശ്യം തള്ളി ഐസിഎംആര്‍
Coronavirus

'കൊവിഡ് ഭേദമാക്കാന്‍ ഗംഗാജലം', പഠനം വേണമെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍, ആവശ്യം തള്ളി ഐസിഎംആര്‍

'കൊവിഡ് ഭേദമാക്കാന്‍ ഗംഗാജലം', പഠനം വേണമെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍, ആവശ്യം തള്ളി ഐസിഎംആര്‍