‘കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണം 5ജിയെന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം’; യുകെയില്‍ ടവറുകള്‍ക്ക് തീയിട്ടു  
Coronavirus

‘കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണം 5ജിയെന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം’; യുകെയില്‍ ടവറുകള്‍ക്ക് തീയിട്ടു  

‘കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണം 5ജിയെന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം’; യുകെയില്‍ ടവറുകള്‍ക്ക് തീയിട്ടു