കാസര്‍ഗോഡേക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ 26 അംഗസംഘം, സ്വമേധയാ തയ്യാറായവരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
Coronavirus

കാസര്‍ഗോഡേക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ 26 അംഗസംഘം, സ്വമേധയാ തയ്യാറായവരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

കാസര്‍ഗോഡേക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ 26 അംഗസംഘം, സ്വമേധയാ തയ്യാറായവരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി