സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം കൊവിഡ് മരണം : തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് എവിടെ നിന്നെന്ന് വ്യക്തതയില്ല
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം കൊവിഡ് മരണം : തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് എവിടെ നിന്നെന്ന് വ്യക്തതയില്ല 

സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം കൊവിഡ് മരണം : തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് എവിടെ നിന്നെന്ന് വ്യക്തതയില്ല