‘മദ്യാസക്തിയുള്ളവര്‍ക്ക് മരുന്ന് മദ്യമല്ല’; കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമൂഹവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് കെജിഎംഒഎ 
Coronavirus

‘മദ്യാസക്തിയുള്ളവര്‍ക്ക് മരുന്ന് മദ്യമല്ല’; കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമൂഹവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് കെജിഎംഒഎ 

‘മദ്യാസക്തിയുള്ളവര്‍ക്ക് മരുന്ന് മദ്യമല്ല’; കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമൂഹവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് കെജിഎംഒഎ