ഡിവൈഎഫ്‌ഐ-യൂത്ത്‌കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൈകോര്‍ത്തു, നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡ് റെഡി 
Coronavirus

ഡിവൈഎഫ്‌ഐ-യൂത്ത്‌കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൈകോര്‍ത്തു, നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡ് റെഡി 

ഡിവൈഎഫ്‌ഐ-യൂത്ത്‌കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൈകോര്‍ത്തു, നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡ് റെഡി